U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

No show: Indien een afspraak niet of niet tijdig (korter dan 24 uur van tevoren) wordt afgezegd, ook al heb je een goede reden, ben ik genoodzaakt het volledige consulttarief in rekening te brengen.

 

 

 

 

 

 

Wachttijden: Momenteel is er helaas een clientenstop. 

 

Per 1 januari 2022 verandert de bekostigingsstructuur voor de GGZ, zie de volgende link.:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 

Kosten
Het standaard eigen risico  is 385 euro. Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de Zorgtoeslag. Eigen risico geldt voor alle zorg die u  gebruikt, ook bij andere zorgverleners.

Een contract met alle zorgverzekeraars is afgesloten, sommige zorgverzekeraars werken met een behandelplafond of hebben beperkingen in de duur van de therapie. 

 

Klachten?
Heeft u klachten, dan hoor ik dat graag en natuurlijk ook als u tevreden bent. Ik werk volgens de klachtenregeling van de LVVP:  Klachtenregeling

 

 

 

 

 

 

 PRIVACYSTATEMENT Monique Hupkes

 

Monique Hupkes, gevestigd te Amsterdam en Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer37164350 , hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Monique Hupkes met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 

Toepassing

 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Monique Hupkes persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers aan de praktijk van Monique Hupkes;

 3. bezoekers van www.moniquehupkes.nl 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

Monique Hupkes verwerkt persoonsgegevens die:

 

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. 

Doeleinden verwerking 

 

Monique Hupkes verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

 

Rechtsgrond

Monique Hupkes verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 

Verwerkers

 

Monique Hupkes kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Monique Hupkes persoonsgegevens verwerken.Monique Hupkes sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 

Persoonsgegevens delen met derden

 

Monique Hupkes deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Monique Hupkes deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 

Doorgifte buiten de EER

 

Monique Hupkes geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Monique Hupkes ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 

Bewaren van gegevens

 

Monique Hupkes bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Monique Hupkes hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

 

Wijzigingen privacystatement

 

Monique Hupkes kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Monique Hupkes gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 

Rechten, vragen en klachten

 

U hebt het recht Monique Hupkes te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Monique Hupkes door een e-mailbericht te sturen naar admin@moniquehupkes.nl.

 

 

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Monique Hupkes persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Monique Hupkes door een e-mailbericht te sturen naar admin@moniquehupkes.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).