U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Therapievormen

 

 

 

 

  •  Systeem-/gezinstherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Dialectische gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Interactieve schemagroep 
  • Aandachtsgerichte cognitieve  therapie (mindfulness)
  • EMDR, STAIR en IRRT

Systeemtherapie/gezinstherapie

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor: dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer jullie echter in je relatie tegen problemen oplopen waar je zelf niet meer uitkomt, sta je voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen. Indien voor dit laatste gekozen wordt, kan relatietherapie uitkomst bieden. Systeemtherapie is een verzamelnaam van psychotherapieën die erop gericht zijn om relationele en emotionele problemen tussen jou en je partner op te lossen of hanteerbaar te maken. Allereerst worden jullie problemen in kaart gebracht. Vervolgens gaan we tijdens de systeemtherapie op zoek naar emotionele verwachtingen (behoeften) en mogelijke oplossingen, doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waaraan jullie beiden deelnemen. Hieruit kunnen een grotere emotionele betrokkenheid, nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en jullie relatie weer bevredigend(er) wordt. Een relatietherapeut biedt geen kant-en-klare oplossingen: jullie moeten allebei energie in jezelf en jullie relatie willen steken om de relatietherapie kans op slagen te geven.

 

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn: Jouw gedachten beïnvloeden je gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals 'ik ben niks waard' of 'ik kan dat toch niet' kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. Doel van de gedragstherapie is het verminderen van deze klachten.

De therapeut helpt je na te gaan welke ideeën je hebt over jezelf en anderen, wat anderen van je denken, wat je zou moeten doen en/of kunnen, of je schuldgevoelens hebt over iets, enzovoort. Samen bespreken we dan in hoeverre deze ideeën op realiteit berusten. Het accent ligt op het aanleren van andere, positiever gedachten. Het herzien van vastgeroeste denkbeelden verbetert je gevoelstoestand: hierdoor kom je soepeler in het leven te staan, waardoor je klachten verminderen.

 

 Dialectische gedragstherapie (DGT)

DGT heeft als doel het aanleren van verschillende vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te reageren. Deze therapie bevat elementen van gedragstherapie en Zen (mindfulness)en richt zich voornamelijk op cliënten met emotieregulatieproblemen. Kort samengevat leert de cliënt zijn gedrag en gedachten te 'managen', zich bewust te worden van de manier waarop hij/zij reageert, denkt en voelt, en leert hier effectief op te reageren. De behandeling kan bestaan uit individuele- of groepstraining gericht op het leren van de volgende vaardigheden: het goed waarnemen van jezelf (kernoplettendheid), inter-persoonlijk functioneren (intermenselijke effectiviteit), emotieregulatie en het omgaan met crises.

 

Schematherapie

Bij de schematherapeutische benadering worden elementen uit cognitieve-, gedragstherapeutische- en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestalt-modellen met elkaar gecombineerd. Aandacht wordt geschonken aan zowel het huidige gedrag als in de jeugd ontstane patronen/schema's.

Deze therapie heeft als doel oude disfunctionele schema's/patronen bij cliënten te onderkennen en te doorbreken en vormt een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen, vooral ook voor cliënten die voorheen moeilijk te behandelen waren. Ook deze vorm van therapie kan individueel of in een groep (interactieve schemagroep met de nadruk op autonomie) worden gevolgd.

 

Interactieve schemagroep (woensdagen van 17.00-18.30 uur in Amsterdam)

Heb je langdurende psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek? Wil je daarom meer inzicht krijgen in jezelf: hoe je denkt en voelt, om vastgeroeste denkpatronen/schema’s op te sporen en te veranderen? Dan is de interactieve schemagroep waarschijnlijk iets voor jou! In de interactieve schemagroep krijg je meer zicht op ingesleten ongewenste denk- en gedragspatronen (schema’s) door het contact (interactie) met de andere groepsleden. Het herkennen, erkennen en vervolgens veranderen van deze schema’s staat hierbij centraal. Nieuw interactief gedrag probeer je eerst uit in de groep voordat je dit toepast in je dagelijkse leven. Als groepslid breng je in wat je bezighoudt in je dagelijkse leven. Van medegroepsleden en therapeuten ontvang je hierbij aanwijzingen en steun. Door het uiten van nieuw verkregen inzichten en gevoelens, leer je denkpatronen herkennen, accepteren en uiteindelijk veranderen. Je wordt uitgenodigd en aangemoedigd om met nieuw gedrag te experimenteren en te toetsen in de groep. En wanneer jij je hierbij veilig genoeg voelt, kun je dit nieuwe gedrag verder uitbreiden in je leven. Je verbindt je minimaal 6 maanden met de groep: je deelname wordt beëindigd wanneer je persoonlijke behandeldoel is behaald. Ieder halfjaar vindt een evaluatie in de groep plaats en worden vragenlijsten afgenomen (effectmeting). De werkwijze is psychodynamisch, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de schemagerichte therapie van Jeffrey Young.

 

Aandachtsgerichte cognitieve therapie 

Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Het ontwikkelen van een andere oordeelvrije en accepterende houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig oordeelvrij waarnemen, toelaten en niet direct reageren, waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke fysieke en rationele reacties, en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen. Deze vorm kan zowel individueel als in de groep aangeboden worden. Mindfulness is ook een onderdeel van dialectische gedragstherapie en kan ook onderdeel zijn van schematherapie

 

Traumatherapieën

Eye movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

 EMDR kan ook onderdeel zijn van een andere vorm van therapie.

Skills Training in Affective & Interpersonal Relation (STAIR) met Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (IRRT) is een therapievorm die bij complex trauma wordt ingezet. Hierin komen psychoeducatie, het aanleren van vaardigheden en het verwerken van de trauma's door middel van het herschrijven van de verschillende trauma's/emoties aan bod. Eventueel in combinatie met EMDR.